เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านทุ่ม 24
2 บ้านโนนแกด 202
3 บ้านหนองม่วงหนองแวง 31
4 บ้านเสือบอง 32
5 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 100
6 บ้านแดงเหล่ายอด 83
7 ตะดอบวิทยา 417
8 บ้านขมิ้น 61
9 บ้านหางว่าวโนนบัว 60
10 บ้านฮ่องแข้ดำ 21
11 บ้านโพนค้อ 188
12 บ้านจานหนองคู 108
13 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 107
14 จินดาวิทยาคาร ๓ 92
15 บ้านก่อโนนหล่อง 55
16 บ้านโพนแดง 64
17 บ้านหนองแคนหนองเทา 104
18 บ้านแกประชาสามัคคี 43
รวม 1,792