เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านหนองมะแซว 120
2 บ้านหนองอีกว่าง 33
3 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) 175
4 บ้านมะกรูด 21
5 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 195
6 บ้านหนองทามใหญ่ 38
7 บ้านโพธิ์ลังกา 112
8 บ้านหนองกก 77
9 บ้านยาง 35
10 บ้านหนองกี่ 25
11 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 45
12 บ้านโคก 27
รวม 903