เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านขี้เหล็ก 91
2 บ้านรุ่ง 232
3 บ้านละเอาะ 454
4 บ้านแวด 81
5 บ้านหนองพะแนง 97
6 บ้านยางน้อยตองปิด 101
7 บ้านกะวัน 71
8 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 73
9 บ้านบัวระรมย์ 161
10 บ้านสวนกล้วย 38
11 บ้านสบาย 361
12 บ้านโนนหนองสิม 182
13 บ้านหนองบาง 79
14 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 692
15 บ้านน้ำเกลี้ยง 603
16 บ้านโนนสว่าง 64
17 บ้านหนองแลงระไง 148
18 บ้านหนองแวง 261
19 บ้านสะพุง 83
20 บ้านลุมภู 162
21 บ้านคูบ 454
22 บ้านสะเต็ง 65
23 บ้านหนองนาเวียง 59
24 บ้านทุ่งสว่าง 51
25 บ้านโนนงาม 65
รวม 4,728