เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านโนนเพ็ก 213
2 บ้านโคกเพ็ก 28
3 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 144
4 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 16
5 บ้านสร้างหว้า 72
6 บ้านเสมอใจ 65
7 บ้านหนองค้า 59
8 บ้านหนองออ 80
9 บ้านเปือยประชาสามัคคี 256
10 บ้านร่องสะอาด 190
11 บ้านหนองเตย 122
12 บ้านกระหวันโนนเจริญ 47
13 บ้านสำโรงโคเฒ่า 61
14 บ้านป่าไร่ 94
15 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 51
16 อนุบาลพยุห์ 390
17 บ้านหนองรัง 75
18 บ้านหนองหว้าทับทัย 99
19 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 103
20 บ้านตำแยหนองเม็ก 309
21 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 131
22 บ้านกระถุน 33
23 บ้านขนวนจานสามัคคี 78
24 บ้านอะลางหัวขัว 52
25 บ้านคูเมือง 46
รวม 2,814