เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 198
2 บ้านหนองสนม 29
3 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 144
4 บ้านปลาข่อ 74
5 บ้านผักขย่าใหญ่ 123
6 บ้านเวาะวิทยาคม 152
7 บ้านหยอด 82
8 บ้านนาม่อง-นาเมือง 54
9 บ้านหนองตลาด 34
10 บ้านเหล่าฝ้าย 100
11 บ้านบกแดงผักขะย่า 127
12 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 346
13 บ้านโปร่ง 64
14 บ้านหัวเหล่า 179
15 บ้านโนนสว่าง 41
16 บ้านโพนงาม 64
รวม 1,811