เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านจาน 171
2 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 340
3 บ้านอาลัย 172
4 บ้านบูรพา 171
5 บ้านพะแนงวิทยา 207
6 บ้านผักบุ้ง 231
7 บ้านนาดี 66
8 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 22
9 บ้านเกาะ 160
10 บ้านจิกกะลา 65
11 บ้านดู่ 30
12 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 120
13 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 230
14 บ้านหนองบัวท่าช้าง 52
15 บ้านโพนทรายโนนเรือ 125
16 บ้านสีถาน 26
17 บ้านขามป้อม 28
18 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) 144
รวม 2,360