เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 อนุบาลวังหิน 86
2 บ้านกะเอิน 249
3 บ้านโพนดวน 182
4 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 189
5 บ้านหัววัวหนองนารี 253
6 บ้านโนนสายหนองหว้า 58
7 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 69
8 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 176
9 บ้านสว่าง 155
10 บ้านดงยาง 62
11 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 125
12 บ้านหนองกันจอ 75
13 บ้านเจ้าทุ่ง 138
14 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 46
15 บ้านลิงไอ 69
16 บ้านหนองบัว 129
17 บ้านสร้างสะแบง 150
18 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 184
19 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 42
รวม 2,437