เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 255
2 บ้านโนนดู่ 280
3 บ้านทุ่ง 51
4 บ้านสร้างบาก 141
5 บ้านหนองนาโพธิ์ 133
6 บ้านสะมัด 55
7 บ้านหนองคู 64
8 บ้านโพนยาง 183
9 บ้านทุ่งน้อย 94
10 บ้านหนองทุ่ม 130
11 บ้านเห็นอ้ม 104
12 บ้านตีกา 70
13 ชุมชนหนองสังข์ 175
14 บ้านหนองตาเชียง 81
รวม 1,816