เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านลิ้นฟ้า 164
2 บ้านดินดำ 113
3 บ้านคอนกาม 204
4 บ้านค้อเมืองแสน 234
5 บ้านโนนคูณ 345
6 บ้านแก้ง 57
7 บ้านยางชุมใหญ่ 85
8 บ้านบอนวิทยา 167
9 บ้านผักขะ 118
10 บ้านยางเครือ 74
11 บ้านหอย-โนนดู่ 145
12 บ้านโนนติ้ว 45
13 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 138
14 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 771
15 บ้านจอมวิทยา 24
16 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 122
รวม 2,806