ʶҹ׹ѹ School MIS

׹ѹ 165 ç¹ ( 64)
ç¹ CEO School MIS
1 บ้านอีต้อม กลางกันทรารมย์ X
2 อนุบาลกันทรารมย์ กลางกันทรารมย์ X
3 บ้านโนนผึ้ง กลางกันทรารมย์ X
4 บ้านหนองหวาย กลางกันทรารมย์ ׹ѹ
5 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลางกันทรารมย์ ׹ѹ
6 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) กลางกันทรารมย์ ׹ѹ
7 บ้านหนองบัวไชยวาน กลางกันทรารมย์ ׹ѹ
8 บ้านหนองโอง กลางกันทรารมย์ ׹ѹ
9 บ้านกล้วย กลางกันทรารมย์ ׹ѹ
10 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลางกันทรารมย์ X
11 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลางกันทรารมย์ ׹ѹ
12 บ้านทุ่งพาย กลางกันทรารมย์ ׹ѹ
13 บ้านหนองถ่ม กลางกันทรารมย์ ׹ѹ
14 บ้านหนองหัวช้าง กลางกันทรารมย์ ׹ѹ
15 บ้านบกขี้ยาง กลางกันทรารมย์ X
16 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กลางกันทรารมย์ X
17 บ้านจาน ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
18 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
19 บ้านอาลัย ทักษิณกันทรารมย์ X
20 บ้านบูรพา ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
21 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
22 บ้านผักบุ้ง ทักษิณกันทรารมย์ X
23 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
24 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
25 บ้านดู่ ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
26 บ้านจิกกะลา ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
27 บ้านเกาะ ทักษิณกันทรารมย์ X
28 บ้านนาดี ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
29 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
30 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
31 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
32 บ้านโพนทรายโนนเรือ ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
33 บ้านสีถาน ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
34 บ้านขามป้อม ทักษิณกันทรารมย์ ׹ѹ
35 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
36 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
37 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
38 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
39 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง X
40 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
41 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
42 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
43 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
44 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
45 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
46 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
47 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง X
48 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง X
49 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
50 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
51 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง X
52 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง X
53 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
54 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
55 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
56 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
57 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
58 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
59 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง ׹ѹ
60 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
61 บ้านโนนคูณ บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
62 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
63 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
64 บ้านเท่อเล่อ บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
65 บ้านร่องเก้า บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
66 บ้านหนองแวง บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
67 บ้านโนนดู่ บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
68 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
69 บ้านโคกสะอาด บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
70 บ้านหนองหิน บูรพาโนนคูณ X
71 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
72 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาโนนคูณ X
73 บ้านก้อนเส้า บูรพาโนนคูณ ׹ѹ
74 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
75 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
76 บ้านโปร่ง ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
77 บ้านหัวเหล่า ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
78 บ้านโนนสว่าง ประจิมโนนคูณ X
79 บ้านโพนงาม ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
80 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
81 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
82 บ้านปลาข่อ ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
83 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมโนนคูณ X
84 บ้านหนองสนม ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
85 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
86 บ้านหยอด ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
87 บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมโนนคูณ X
88 บ้านหนองตลาด ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
89 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมโนนคูณ ׹ѹ
90 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ X
91 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ X
92 บ้านกระถุน พยุห์ X
93 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ X
94 บ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บำรุง) พยุห์ ׹ѹ
95 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ X
96 บ้านสร้างหว้า พยุห์ X
97 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) พยุห์ X
98 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ X
99 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ X
100 อนุบาลพยุห์ พยุห์ X
101 บ้านคูเมือง พยุห์ X
102 บ้านหนองรัง พยุห์ X
103 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ ׹ѹ
104 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ X
105 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ ׹ѹ
106 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ ׹ѹ
107 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ X
108 บ้านร่องสะอาด พยุห์ ׹ѹ
109 บ้านป่าไร่ พยุห์ X
110 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) พยุห์ X
111 บ้านหนองเตย พยุห์ X
112 บ้านเสมอใจหนองสะลาม พยุห์ ׹ѹ
113 บ้านหนองค้า พยุห์ X
114 บ้านหนองออ พยุห์ ׹ѹ
115 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
116 บ้านทาม ฟากมูลกันทรารมย์ X
117 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลกันทรารมย์ X
118 บ้านเจี่ย ฟากมูลกันทรารมย์ X
119 บ้านพันลำ ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
120 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
121 บ้านเทิน ฟากมูลกันทรารมย์ X
122 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
123 บ้านขาม ฟากมูลกันทรารมย์ X
124 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลกันทรารมย์ X
125 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
126 บ้านหนองเทา ฟากมูลกันทรารมย์ X
127 บ้านละทาย ฟากมูลกันทรารมย์ X
128 บ้านกอก ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
129 บ้านเขวา ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
130 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
131 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
132 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
133 บ้านเปือย ฟากมูลกันทรารมย์ X
134 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
135 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
136 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลกันทรารมย์ X
137 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
138 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลกันทรารมย์ ׹ѹ
139 บ้านหนองไฮ ฟากมูลกันทรารมย์ X
140 บ้านอิปาด ฟากมูลกันทรารมย์ X
141 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
142 บ้านมะกรูด มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
143 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
144 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
145 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
146 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
147 บ้านโคก มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
148 บ้านยาง มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
149 บ้านหนองกี่ มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
150 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
151 บ้านหนองกก มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
152 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพกันทรารมย์ ׹ѹ
153 บ้านคูซอด เมืองพระธาตุเรืองรอง ׹ѹ
154 บ้านเวาะ เมืองพระธาตุเรืองรอง ׹ѹ
155 บ้านเปือย เมืองพระธาตุเรืองรอง X
156 บ้านน้ำคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง X
157 บ้านหนองโนวิทยา เมืองพระธาตุเรืองรอง ׹ѹ
158 บ้านหนองคำ เมืองพระธาตุเรืองรอง ׹ѹ
159 บ้านหญ้าปล้อง เมืองพระธาตุเรืองรอง ׹ѹ
160 บ้านโนนแย้ เมืองพระธาตุเรืองรอง ׹ѹ
161 บ้านเอกสร้างเรือง เมืองพระธาตุเรืองรอง ׹ѹ
162 บ้านหนองไผ่ เมืองพระธาตุเรืองรอง ׹ѹ
163 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมืองพระธาตุเรืองรอง ׹ѹ
164 บ้านจานหนองคู เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
165 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองศรีลำดวน X
166 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมืองศรีลำดวน X
167 บ้านแดงเหล่ายอด เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
168 ตะดอบวิทยา เมืองศรีลำดวน X
169 บ้านหนองแคนหนองเทา เมืองศรีลำดวน X
170 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
171 บ้านหางว่าวโนนบัว เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
172 บ้านฮ่องแข้ดำ เมืองศรีลำดวน X
173 บ้านทุ่ม เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
174 บ้านขมิ้น เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
175 บ้านเสือบอง เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
176 บ้านโนนแกด เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
177 บ้านโพนค้อ เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
178 บ้านก่อโนนหล่อง เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
179 บ้านโพนแดง เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
180 บ้านแกประชาสามัคคี เมืองศรีลำดวน ׹ѹ
181 จินดาวิทยาคาร ๓ เมืองศรีลำดวน X
182 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมืองสวนสมเด็จ ׹ѹ
183 บ้านแทงวิทยา เมืองสวนสมเด็จ X
184 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมืองสวนสมเด็จ ׹ѹ
185 บ้านซำโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ ׹ѹ
186 บ้านบก เมืองสวนสมเด็จ ׹ѹ
187 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) เมืองสวนสมเด็จ ׹ѹ
188 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) เมืองสวนสมเด็จ X
189 บ้านหนองครก เมืองสวนสมเด็จ X
190 บ้านหนองโพธิ์ เมืองสวนสมเด็จ X
191 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมืองสวนสมเด็จ X
192 บ้านหนองสวง เมืองสวนสมเด็จ X
193 บ้านดอนกลาง เมืองสวนสมเด็จ ׹ѹ
194 อนุบาลศรีสะเกษ เมืองสวนสมเด็จ X
195 บ้านหมากเขียบ เมืองสวนสมเด็จ X
196 บ้านก้านเหลือง เมืองสวนสมเด็จ X
197 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ เมืองสวนสมเด็จ X
198 บ้านยางกุดนาคำ เมืองสวนสมเด็จ X
199 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมืองหลวงพ่อโต ׹ѹ
200 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมืองหลวงพ่อโต X
201 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมืองหลวงพ่อโต ׹ѹ
202 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมืองหลวงพ่อโต X
203 บ้านดอนสั้น เมืองหลวงพ่อโต ׹ѹ
204 อนุบาลวัดพระโต เมืองหลวงพ่อโต X
205 มหาราช ๓ เมืองหลวงพ่อโต X
206 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมืองหลวงพ่อโต ׹ѹ
207 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมืองหลวงพ่อโต ׹ѹ
208 บ้านหนองแก้วสำโรง เมืองหลวงพ่อโต X
209 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมืองหลวงพ่อโต ׹ѹ
210 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย ׹ѹ
211 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมน้อย ׹ѹ
212 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย ׹ѹ
213 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย X
214 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย ׹ѹ
215 บ้านโนนคูณ ยางชุมน้อย ׹ѹ
216 บ้านหอย-โนนดู่ ยางชุมน้อย ׹ѹ
217 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย X
218 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย ׹ѹ
219 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย ׹ѹ
220 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย ׹ѹ
221 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย ׹ѹ
222 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ׹ѹ
223 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ׹ѹ
224 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย ׹ѹ
225 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย ׹ѹ
226 บ้านสว่าง วังหิน ๑ ׹ѹ
227 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน ๑ ׹ѹ
228 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน ๑ ׹ѹ
229 บ้านลิงไอ วังหิน ๑ ׹ѹ
230 บ้านหนองกันจอ วังหิน ๑ X
231 บ้านดงยาง วังหิน ๑ ׹ѹ
232 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน ๑ X
233 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน ๑ ׹ѹ
234 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วังหิน ๑ X
235 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วังหิน ๑ ׹ѹ
236 บ้านหนองบัว วังหิน ๑ ׹ѹ
237 บ้านสร้างสะแบง วังหิน ๑ X
238 อนุบาลวังหิน วังหิน ๑ X
239 บ้านกะเอิน วังหิน ๑ X
240 บ้านโพนดวน วังหิน ๑ ׹ѹ
241 บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน ๑ X
242 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วังหิน ๑ X
243 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน ๑ X
244 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน ๑ X
245 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน ๒ ׹ѹ
246 บ้านโนนดู่ วังหิน ๒ X
247 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน ๒ X
248 บ้านโพนยาง วังหิน ๒ X
249 บ้านทุ่งน้อย วังหิน ๒ ׹ѹ
250 บ้านเห็นอ้ม วังหิน ๒ X
251 บ้านหนองตาเชียง วังหิน ๒ X
252 บ้านทุ่ง วังหิน ๒ ׹ѹ
253 บ้านสร้างบาก วังหิน ๒ ׹ѹ
254 บ้านสะมัด วังหิน ๒ ׹ѹ
255 บ้านหนองคู วังหิน ๒ X
256 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน ๒ ׹ѹ
257 บ้านตีกา วังหิน ๒ X
258 บ้านหนองทุ่ม วังหิน ๒ X