แจ้งรับฟังการใช้งาน DMC/EMIS
จำนวน รร.ที่แจ้งเข้ารับฟังการใช้งาน DMC/EMIS
รอบวันที่ / ณ ศูนย์ ICT ชั้น 2 ไม่เกิน 20 คน/รอบ
วันพุธที่ 24 มิ.ย.63 (เช้า) 19
วันพุธที่ 24 มิ.ย.63 (บ่าย) 19
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย.63 (เช้า) 19
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย.63 (บ่าย) 20
วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.63 (เช้า) 20
วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.63 (บ่าย) 19
วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.63 (เช้า) 20
วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.63 (บ่าย) 16
วันอังคารที่ 30 มิ.ย.63 (เช้า) 20
วันอังคารที่ 30 มิ.ย.63 (บ่าย) 18
รวม 190
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด แจ้งแล้ว ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 20 76.92
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 8 66.67
3 กลางกันทรารมย์ 16 12 75.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 11 61.11
5 น้ำเกลี้ยง 25 16 64.00
6 พยุห์ 25 16 64.00
7 ยางชุมน้อย 16 9 56.25
8 วังหิน ๑ 19 18 94.74
9 วังหิน ๒ 14 8 57.14
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 13 72.22
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 15 88.24
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 8 72.73
14 ประจิมโนนคูณ 16 15 93.75
15 บูรพาโนนคูณ 14 10 71.43
รวม 258 190 73.64