ทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน เทอม 2/2561
ที่ โรงเรียน ราย
งาน
1 บ้านทุ่ม
2 บ้านโนนแกด
3 บ้านหนองม่วงหนองแวง
4 บ้านเสือบอง
5 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
6 บ้านแดงเหล่ายอด
7 ตะดอบวิทยา
8 บ้านขมิ้น
9 บ้านหางว่าวโนนบัว
10 บ้านฮ่องแข้ดำ
11 บ้านโพนค้อ
12 บ้านจานหนองคู
13 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
14 จินดาวิทยาคาร ๓
15 บ้านก่อโนนหล่อง
16 บ้านโพนแดง
17 บ้านหนองแคนหนองเทา
18 บ้านแกประชาสามัคคี
รวม 17