ทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน เทอม 2/2561
ที่ โรงเรียน ราย
งาน
1 บ้านขี้เหล็ก
2 บ้านรุ่ง
3 บ้านละเอาะ
4 บ้านแวด
5 บ้านหนองพะแนง
6 บ้านยางน้อยตองปิด
7 บ้านกะวัน
8 บ้านลุมพุกคูวงศ์
9 บ้านบัวระรมย์
10 บ้านสวนกล้วย
11 บ้านสบาย
12 บ้านโนนหนองสิม
13 บ้านหนองบาง
14 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
15 บ้านน้ำเกลี้ยง
16 บ้านโนนสว่าง
17 บ้านหนองแลงระไง
18 บ้านหนองแวง
19 บ้านสะพุง
20 บ้านลุมภู
21 บ้านคูบ
22 บ้านสะเต็ง
23 บ้านหนองนาเวียง
24 บ้านทุ่งสว่าง
25 บ้านโนนงาม
รวม 21