ทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ปี 2559

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.
ทั้งหมด
รร.
ส่งแล้ว
ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 22 84.62
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 14 87.50
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 17 94.44
5 น้ำเกลี้ยง 25 24 96.00
6 พยุห์ 25 22 88.00
7 ยางชุมน้อย 16 14 87.50
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 17 94.44
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 14 82.35
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 9 81.82
14 ประจิมโนนคูณ 16 11 68.75
15 บูรพาโนนคูณ 14 13 92.86
รวม 258 233 90.31