ทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ปี 2559

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.
ทั้งหมด
รร.
ส่งแล้ว
ร้อยละ
1 ทักษิณกันทรารมย์ 18 17 94.44
2 กลางกันทรารมย์ 16 14 87.50
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 22 84.62
5 น้ำเกลี้ยง 25 24 96.00
6 พยุห์ 25 22 88.00
7 ยางชุมน้อย 16 14 87.50
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 9 81.82
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 14 82.35
13 เมืองศรีลำดวน 18 17 94.44
14 บูรพาโนนคูณ 14 13 92.86
15 ประจิมโนนคูณ 16 11 68.75
รวม 258 233 90.31