ทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้ง
หมด
ส่ง
แล้ว
โครง
การ
ไฟล์
แนบ
ร้อย
ละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 10 8 100
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 7 5 100
3 กลางกันทรารมย์ 16 16 10 5 100
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 9 9 100
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 14 6 100
6 พยุห์ 25 25 11 10 100
7 ยางชุมน้อย 16 15 3 6 94
8 วังหิน ๑ 19 19 6 12 100
9 วังหิน ๒ 14 14 12 10 100
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 2 4 100
11 เมืองศรีลำดวน 18 18 15 15 100
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 9 5 100
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 2 6 100
14 ประจิมโนนคูณ 16 16 4 6 100
15 บูรพาโนนคูณ 14 14 4 4 100
รวม 258 257 118 111 100

<< แยกราย รร.>>