รายงานดาวน์โหลด Echo English

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด รายงานแล้ว ร้อยละ
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
2 กลางกันทรารมย์ 16 15 93.75
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 15 83.33
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 20 76.92
5 น้ำเกลี้ยง 25 12 48.00
6 พยุห์ 25 24 96.00
7 ยางชุมน้อย 16 15 93.75
8 วังหิน ๒ 14 13 92.86
9 วังหิน ๑ 19 15 78.95
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 7 63.64
11 เมืองศรีลำดวน 18 15 83.33
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 15 88.24
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 9 81.82
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 12 75.00
รวม 258 213 82.56