เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดาวน์โหลด
Echo English
1 อนุบาลศรีสะเกษ แจ้งแล้ว
2 บ้านหนองครก แจ้งแล้ว
3 บ้านหนองสาดโนนเจริญ แจ้งแล้ว
4 บ้านดอนกลาง แจ้งแล้ว
5 บ้านหมากเขียบ -
6 บ้านยางกุดนาคำ แจ้งแล้ว
7 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) แจ้งแล้ว
8 บ้านบก แจ้งแล้ว
9 บ้านแทงวิทยา แจ้งแล้ว
10 บ้านซำโพธิ์ แจ้งแล้ว
11 บ้านหนองโพธิ์ แจ้งแล้ว
12 บ้านหนองสวง แจ้งแล้ว
13 บ้านก้านเหลือง แจ้งแล้ว
14 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ -
15 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) แจ้งแล้ว
16 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) แจ้งแล้ว
17 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง แจ้งแล้ว
รวม 17