เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดาวน์โหลด
Echo English
1 บ้านทุ่ม แจ้งแล้ว
2 บ้านโนนแกด แจ้งแล้ว
3 บ้านหนองม่วงหนองแวง แจ้งแล้ว
4 บ้านเสือบอง แจ้งแล้ว
5 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) -
6 บ้านแดงเหล่ายอด แจ้งแล้ว
7 ตะดอบวิทยา แจ้งแล้ว
8 บ้านขมิ้น แจ้งแล้ว
9 บ้านหางว่าวโนนบัว แจ้งแล้ว
10 บ้านฮ่องแข้ดำ แจ้งแล้ว
11 บ้านโพนค้อ แจ้งแล้ว
12 บ้านจานหนองคู -
13 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน -
14 จินดาวิทยาคาร ๓ แจ้งแล้ว
15 บ้านก่อโนนหล่อง แจ้งแล้ว
16 บ้านโพนแดง แจ้งแล้ว
17 บ้านหนองแคนหนองเทา แจ้งแล้ว
18 บ้านแกประชาสามัคคี แจ้งแล้ว
รวม 18