เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดาวน์โหลด
Echo English
1 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) แจ้งแล้ว
2 บ้านหนองสนม แจ้งแล้ว
3 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ -
4 บ้านปลาข่อ แจ้งแล้ว
5 บ้านผักขย่าใหญ่ แจ้งแล้ว
6 บ้านเวาะวิทยาคม -
7 บ้านหยอด แจ้งแล้ว
8 บ้านนาม่อง-นาเมือง แจ้งแล้ว
9 บ้านหนองตลาด แจ้งแล้ว
10 บ้านเหล่าฝ้าย แจ้งแล้ว
11 บ้านบกแดงผักขะย่า -
12 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ -
13 บ้านโปร่ง แจ้งแล้ว
14 บ้านหัวเหล่า แจ้งแล้ว
15 บ้านโนนสว่าง แจ้งแล้ว
16 บ้านโพนงาม แจ้งแล้ว
รวม 16