ประเมินด้วยข้อสอบปลายปี 61
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด รายงาน ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 11 91.67
3 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 24 96.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 15 93.75
8 วังหิน ๑ 19 18 94.74
9 วังหิน ๒ 14 12 85.71
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
14 ประจิมโนนคูณ 16 15 93.75
15 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
รวม 258 251 97.29