ส่งไฟล์ขอซ่อมแซมด่วน ปี 61
ที่ กลุ่ม
โรงเรียน
ทั้ง
หมด
หนี้ค่า
ไฟฟ้า
น้ำ-ไฟ
เน็ต
ซ่อม
อาคาร
ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 7 5 16 3.85
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 6 4 5 8.33
3 กลางกันทรารมย์ 16 5 2 8 6.25
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 6 2 6 5.56
5 น้ำเกลี้ยง 25 8 9 12 4.00
6 พยุห์ 25 8 11 11 4.00
7 ยางชุมน้อย 16 3 2 7 6.25
8 วังหิน ๑ 19 4 6 6 5.26
9 วังหิน ๒ 14 2 5 7 7.14
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 1 1 5 9.09
11 เมืองศรีลำดวน 18 10 6 10 5.56
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 3 3 5 5.88
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 1 3 3 9.09
14 ประจิมโนนคูณ 16 5 7 10 6.25
15 บูรพาโนนคูณ 14 7 8 9 7.14
รวม 258 76 74 120 5.81