รายงานการใช้ระบบไฟฟ้าโรงเรียน
รายงานการใช้ระบบไฟฟ้าโรงเรียน
ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.
ทั้งหมด
รายงาน
แล้ว
ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
3 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
4 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
5 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
9 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
10 วังหิน ๑ 19 19 100.00
11 วังหิน ๒ 14 14 100.00
12 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
13 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
14 เมืองสวนสมเด็จ 17 18 105.88
15 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
รวม 258 259 100.39