รายงานสาธารณูปโภค รร. 9 เดือน
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งแล้ว ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 10 62.50
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 13 72.22
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 18 69.23
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 10 83.33
5 น้ำเกลี้ยง 25 7 28.00
6 พยุห์ 25 11 44.00
7 ยางชุมน้อย 16 12 75.00
8 วังหิน ๒ 14 9 64.29
9 วังหิน ๑ 19 12 63.16
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 8 72.73
11 เมืองศรีลำดวน 18 10 55.56
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 11 64.71
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 9 81.82
14 บูรพาโนนคูณ 14 11 78.57
15 ประจิมโนนคูณ 16 15 93.75
รวม 258 166 64.34