รายงานสาธารณูปโภค รร. 9 เดือน
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งแล้ว ร้อยละ
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 3 25.00
2 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 5 19.23
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 6 33.33
4 กลางกันทรารมย์ 16 4 25.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 2 8.00
6 พยุห์ 25 3 12.00
7 ยางชุมน้อย 16 5 31.25
8 วังหิน ๑ 19 5 26.32
9 วังหิน ๒ 14 3 21.43
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 2 18.18
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 4 36.36
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 3 17.65
13 เมืองศรีลำดวน 18 5 27.78
14 บูรพาโนนคูณ 14 7 50.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 11 68.75
รวม 258 68 26.36