หนี้สาธารณูปโภค รร.ไตรมาส 4/62
ที่ โรงเรียน ส่งไฟล์
1 บ้านหนองกุงสนามชัย
2 บ้านก้อนเส้า
3 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
4 บ้านโคกสะอาด
5 บ้านโนนสมบูรณ์
6 บ้านหนองแวง
7 บ้านโนนดู่
8 บ้านโนนคูณ
9 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
10 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
11 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
12 บ้านร่องเก้า
13 บ้านเท่อเล่อ
14 บ้านหนองหิน
รวม 14