หนี้สาธารณูปโภค รร.ไตรมาส 4/62
ที่ โรงเรียน ส่งไฟล์
1 อนุบาลกันทรารมย์
2 บ้านอีต้อม
3 บ้านโนนผึ้ง
4 บ้านหนองหวาย
5 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
6 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐)
7 บ้านหนองบัวไชยวาน
8 บ้านหนองโอง
9 บ้านหนองดุมหนองม่วง
10 บ้านหนองถ่ม
11 บ้านหนองหัวช้าง
12 บ้านบกขี้ยาง
13 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
14 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
15 บ้านทุ่งพาย
16 บ้านกล้วย
รวม 15