หนี้สาธารณูปโภค รร.ไตรมาส 4/62
ที่ โรงเรียน ส่งไฟล์
1 บ้านโนนเพ็ก
2 บ้านโคกเพ็ก
3 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
4 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕)
5 บ้านสร้างหว้า
6 บ้านเสมอใจ
7 บ้านหนองค้า
8 บ้านหนองออ
9 บ้านเปือยประชาสามัคคี
10 บ้านร่องสะอาด
11 บ้านหนองเตย
12 บ้านกระหวันโนนเจริญ
13 บ้านสำโรงโคเฒ่า
14 บ้านป่าไร่
15 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗)
16 อนุบาลพยุห์
17 บ้านหนองรัง
18 บ้านหนองหว้าทับทัย
19 บ้านหนองม่วงหนองแต้
20 บ้านตำแยหนองเม็ก
21 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล)
22 บ้านกระถุน
23 บ้านขนวนจานสามัคคี
24 บ้านอะลางหัวขัว
25 บ้านคูเมือง
รวม 22