หนี้สาธารณูปโภค รร.ไตรมาส 4/62
ที่ โรงเรียน ส่งไฟล์
1 บ้านจาน
2 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
3 บ้านอาลัย
4 บ้านบูรพา
5 บ้านพะแนงวิทยา
6 บ้านผักบุ้ง
7 บ้านนาดี
8 บ้านโนนสะอาดอีตู้
9 บ้านเกาะ
10 บ้านจิกกะลา
11 บ้านดู่
12 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
13 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖
14 บ้านหนองบัวท่าช้าง
15 บ้านโพนทรายโนนเรือ
16 บ้านสีถาน
17 บ้านขามป้อม
18 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐)
รวม 15