หนี้สาธารณูปโภค รร.ไตรมาส 4/62
ที่ โรงเรียน ส่งไฟล์
1 อนุบาลวังหิน
2 บ้านกะเอิน
3 บ้านโพนดวน
4 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)
5 บ้านหัววัวหนองนารี
6 บ้านโนนสายหนองหว้า
7 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
8 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
9 บ้านสว่าง
10 บ้านดงยาง
11 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
12 บ้านหนองกันจอ
13 บ้านเจ้าทุ่ง
14 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
15 บ้านลิงไอ
16 บ้านหนองบัว
17 บ้านสร้างสะแบง
18 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒
19 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓
รวม 14