รายงานครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้และห้องสมุด รร. ปี 2563
ที่ โรงเรียน ราย
การ
รวมงบ
ประมาณ
ราย
งาน
1 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ 39 61,620
2 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ 37 58,460
3 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ 1 343,600
4 บ้านโพนทรายโนนเรือ กันทรารมย์ 1 343,600
5 บ้านสีถาน กันทรารมย์ 14 22,120
6 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ 1 343,600
7 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ 5 7,900
8 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) กันทรารมย์ 14 22,120
9 บ้านอาลัย กันทรารมย์ 27 42,660
10 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 20 31,600
11 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 20 31,600
12 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง 1 343,600
13 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง 18 28,440
14 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 1 343,600
15 บ้านโคกสะอาด โนนคูณ 7 11,060
16 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โนนคูณ 43 67,940
17 บ้านนาม่องนาเมือง โนนคูณ 13 20,540
18 บ้านโนนคูณ โนนคูณ 17 26,860
19 บ้านโนนคูณ โนนคูณ 40 63,200
20 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนคูณ 1 343,600
21 บ้านบกแดงผักขะย่า โนนคูณ 27 42,660
22 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ 1 343,600
23 บ้านโพนงาม โนนคูณ 22 34,760
24 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ โนนคูณ 22 34,760
25 บ้านร่องเก้า โนนคูณ 20 31,600
26 บ้านหนองสามขาดอนแก้ว โนนคูณ 22 34,760
27 บ้านหนองหิน โนนคูณ 28 44,240
28 บ้านหัวเหล่า โนนคูณ 1 343,600
29 บ้านเหล่าฝ้าย โนนคูณ 10 15,800
30 บ้านกระถุน พยุห์ 10 15,800
31 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 1 343,600
32 อนุบาลพยุห์ พยุห์ 1 343,600
33 บ้านแกประชาสามัคคี เมือง 12 18,960
34 บ้านซำโพธิ์ เมือง 1 343,600
35 บ้านแดงเหล่ายอด เมือง 14 22,120
36 บ้านโนนแกด เมือง 30 47,400
37 บ้านเปือย เมือง 38 60,040
38 บ้านเปือย เมือง 19 30,020
39 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมือง 13 20,540
40 บ้านโพนค้อ เมือง 33 52,140
41 บ้านโพนค้อ เมือง 1 343,600
42 บ้านโพนแดง เมือง 25 39,500
43 บ้านเวาะ เมือง 27 42,660
44 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง 18 28,440
45 อนุบาลวัดพระโต เมือง 1 343,600
46 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย 21 33,180
47 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย 30 47,400
48 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน 1 343,600
49 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า3 วังหิน 20 31,600
50 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน 72 113,760
51 บ้านโนนดู่ วังหิน 54 85,320
52 บ้านลิงไอ วังหิน 20 31,600
53 บ้านหนองทุ่ม วังหิน 20 31,600
54 บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน 1 343,600
55 อนุบาลวังหิน วังหิน 18 28,440
รวม 974 6,669,220 55