เกียรติบัตร อบรมพัสดุ รร. 2565

พิมพ์เกียรติบัตรอบรมพัสดุโรงเรียน 24-25 ก.พ.65
ที่ ชื่อ-สกุล/โรงเรียน
1 นายรณชิต คำศรี
บ้านหญ้าปล้อง
2 นางสาวสมฤดี สังภักดี
บ้านหอยสะเดาพัฒนา
3 นางสาวขวัญชนก ดวงสมร
บ้านคูซอด
4 นางสาววรัชยา นิลไทย
บ้านเปือย
5 นางสาวพิชญานันท์ วิเศษหมื่น
บ้านเอกสร้างเรือง
6 นางชุตินันท์ ขุมเงิน
บ้านโนนแย้
7 นางสาวจุฑามาศ วงษ์ขันธ์
บ้านหนองไผ่
8 นางสาวนาถรดา ธรรมชาติ
บ้านน้ำคำ
9 นางปัทมพร รุ่งแสง
บ้านเวาะ
10 นางสาวจิน ศรีรมย์
บ้านหนองคำ
11 นางเพลินจิต อาจหาญ
บ้านหนองโนวิทยา
12 นางนิตยา เพี้ยบุญมาก
อนุบาลวัดพระโต
13 นายฐิติพงศ์ อันทะนิล
บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
14 นายณัฐชยุตม์ ลาลุน
บ้านหนองแวงโพนเขวา
15 นางสาววริทธิ์นันท์ กัณหา
มหาราช 3
16 นายเอกราช ต้อนรับ
บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
17 นางนารีรัตน์ กานสันเทียะ
บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
18 นางชลาลัย อินทอง
บ้านหนองเข็งเหล่าแค
19 นางสาวณัฐสุดา แก้วจันทร์
บ้านโนนอีปังโพนวัว
20 นางสาวชไมพร คำภารส
บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
21 นางณัชชา วงษ์ใหญ่
บ้านหนองแก้วสำโรง
22 นายธนันท์วัฒน์ พื้นผาน์
บ้านดอนสั้น
23 นางสาวนุชนาฏ พรมจันทร์
อนุบาลศรีสะเกษ
24 นางลำภู สะอาด
บ้านหนองครก
25 นางสุภาภรณ์ วิวัฒน์ศิริโภคิน
บ้านหนองโพธิ์
26 นายชัยวัฒน์ นวลตา
บ้านหนองสาดโนนเจริญ
27 นายสมบัติ ชารีวัน
บ้านหนองสวง
28 นายจิตรภานุ ชาติวัฒนชัย
บ้านดอนกลาง
29 นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์
บ้านดอนกลาง
30 นางจุฬาภรณ์ คุณาวัฒนนันท์
บ้านหมากเขียบ
31 นางสาวชลิตา ศรีรักษา
บ้านยางกุดนาคำ
32 นางสาวอรจิรา สมหมาย
บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
33 นางสาวสุพัตรา ตรีสิทธิมากุล
บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
34 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
บ้านบก
35 นายสุรวุฒิ บัวสอน
บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
36 นางสาวเจือทิพย์ ชิณวงศ์
บ้านแทงวิทยา
37 นางสาวธิมาพร นรชัย
บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
38 นายชูชาติ บัวจันทร์
บ้านทุ่ม
39 นางสาวรชตวรรณ นามวงศ์
บ้านขมิ้น
40 นางสาวเจนจิรา เจตินัย
บ้านโนนแกด
41 นางสาวฐิตาวรรณ ทัดเทียม
บ้านหางว่าวโนนบัว
42 นางจิราวดี วัฒนอมรเกียรติ
บ้านหนองม่วงหนองแวง
43 นางวรินท์ณิชา บุญหนุน
บ้านเสือบอง
44 นางสาวดาราวรรณ หาวงศ์
บ้านโพนค้อ
45 นางคนึง พรมมานนท์
บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
46 นายประกาศิต สมภาวะ
บ้านจานหนองคู
47 นายโชคชัย สมบัติมาก
บ้านแดงเหล่ายอด
48 นายคำรณ อสิพงษ์
บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
49 นางอรวรรณ วิเศษแก้ว
ตะดอบวิทยา
50 นายสุขวัฒน์ คำนึง
บ้านหนองแคนหนองเทา
51 นางจินตนา สุจินพรหม
จินดาวิทยาคาร 3
52 นางสาวเกษสุดา โสดาโคตร
บ้านโพนแดง
53 นางสาวเกศินี ฝังนิล
บ้านแกประชาสามัคคี
54 นางสาวปาลิตา พิลาม
บ้านก่อโนนหล่อง
55 นายเจตนรินทร์ พรมเสนา
บ้านหนองบัว
56 นางสาวชฎาพร สาทอง
บ้านหนองบัว
57 นางสาวชนกสุดา มาหา
บ้านสร้างสะแบง
58 นางสาววนาลี ชูวงศ์
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
59 นางนวลละออ วีสเพ็ญ
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
60 นางสุพรรณี สารพล
บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
61 นายสนธยา วิเศษสังข์
บ้านสว่าง
62 นางกรรณิกา สังสิงหา
บ้านดงยาง
63 นายภานุวัฒน์ แก้วพวง
บ้านหนองกันจอ
64 นางบุณยดา ศรีบุญเรือง
บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
65 นางธิชาพร ใจมนต์
บ้านลิงไอ
66 นางวนัสสุดา เจตนา
บ้านเจ้าทุ่ง
67 นางสาวเบญจมาศ คำโสมศรี
บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
68 นายวุฒิไกร เก็จโกวิท
อนุบาลวังหิน
69 นางสาวลำเทียน เผ้าอาจ
บ้านกะเอิน
70 นายวิรพล ปัดถา
บ้านโพนดวน
71 นางสาวสร้อยสุนี ชูน้ำเที่ยง
ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
72 นายวชิรวิชย์ พิมทา
บ้านหัววัวหนองนารี
73 นางสาวรัศมี โสภาบุตร
บ้านโนนสายหนองหว้า
74 นายณัฏฐยานนท์ อภิภูชญานันท์
บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
75 นางมาลัยวรรณ สงคราม
บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
76 นายสำราญ พันธ์รัมย์
บ้านทุ่ง
77 นางละอองศรี กัณหา
บ้านสร้างบาก
78 นางสุดาภรณ์ ถาวิกุล
บ้านสะมัด
79 นางเกษ สุขเกษม
บ้านหนองนาโพธิ์
80 นางผกายกุล แก้วคูณ
บ้านโพนยาง
81 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน สมจันทร์
บ้านทุ่งน้อย
82 นางโสทิพย์ ศิลาโชติ
บ้านหนองทุ่ม
83 นางวีรันทร์วรา วิลัยเลิศ
บ้านเห็นอ้ม
84 นางสาวธีรดา อาจอินทร์
บ้านตีกา
85 นางสาวกุลธิดา แสงใส
ชุมชนหนองสังข์
86 นางสาวสุกัญญา กงนะ
บ้านหนองตาเชียง
87 นางรุ่งรวิน เทียมกัน
บ้านโนนดู่
88 นางสุวัฒนา ศรีพุทธา
บ้านหนองคู
89 นางนฤมล ศรีวงษา
บ้านละทาย
90 นายฉัตริน วรรณทวี
บ้านกอก
91 นางสุรภี บุญถนอม
บ้านเขวา
92 นางสาววิชสุดา ศิริยา
บ้านเขวา
93 นางสาวสุรีย์พร บุษบงค์
บ้านเหม้าหนองเรือ
94 นางสาววรัญญา นาคญวน
บ้านยางน้อยสามัคคี
95 นางสุภารัตน์ คำเพราะ
บ้านเปือย
96 นางรัชฎาวรรณ ทองแท่ง
บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
97 นางรจนา นาคโคตร
บ้านหนามแท่ง
98 นางนวรัตน์ พรมดี
บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
99 นางบังอร แสนสะอาด
บ้านกอกหัวนา
100 นางสาวเพียงอัมพร ปวีร์ชญาอร
บ้านแสงใหญ่(คุรุราษ์บำรุง)
101 นายธีรภณ ครองยุทธ
บ้านทาม
102 นายพิเชฐ ประทุมตรี
บ้านเจี่ย
103 นางสาวธิดารัตน์ ภูนามนา
บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
104 นางพิญ์ชญาภา พงษ์ทอง
บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
105 นางสาวชลทิพย์ เบ้าทอง
บ้านเมืองน้อยหนองมุข
106 นางณิชกมล บุญธรรม
บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
107 นายธนพจน์ จำชาติ
บ้านอิปาด
108 นางนิตฐากานต์ พาชื่น
บ้านหนองไฮ
109 นายสุนทราพร เอ้โถ
บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
110 นายเดชา เตชะนัง
บ้านพันลำ
111 นายปัญญา ลาอำ
บ้านบัวน้อยโนนปอ
112 นางสาวชลธิชา จำเริญสุข
บ้านขาม
113 นางสาวลัดดาวัลย์ รักษาเชื้อ
บ้านจาน
114 นายชิตณรงค์ พลอำนวย
บ้านอาลัย
115 นายวิวัฒน์ พรำนัก
บ้านพะแนงวิทยา
116 นางสาวกรวรรณ คูหา
บ้านบูรพา
117 นายปุญญพัฒน์ ชาลีกุล
บ้านผักบุ้ง
118 นายพุทธลักษณ์ โคตรพรม
บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
119 นายวัฒนานคร ผิวดี
บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
120 นายธวัชชัย บัวไขย
บ้านนาดี
121 นายประหยัด พลพวก
บ้านโนนสะอาดหนองอีตู้
122 นางอุไร คงมิยา
บ้านจิกกะลา
123 นางสาวนุชิตยา คงสิม
บ้านเกาะ
124 นางสาวนรีกานต์ วงษ์ยะลา
บ้านเกาะ
125 นางสาวปภัสสร สร้อยสนธ์
บ้านหนองบัวท่าช้าง
126 นางสาวชลธิชา โสดา
บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
127 นางสาวปิลันยา อัจฉฤกษ์
บ้านสีถาน
128 นางอรณัฐ นรารักษ์
บ้านขามป้อม
129 นายบุญเสริม นิลสุข
บ้านโพนทรายโนนเรือ
130 นายนนทกานต์ บัวหอม
บ้านดู่
131 นางสาวอบนวล แก้วพวง
บ้านคล้อมิตรภาพ 226
132 นางสาวปุญญิสา พันธนู
บ้านหนองอีกว่าง
133 นางนุชจรี อินจำปา
บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
134 นายชัชปกร มลาศรี
บ้านดูนสิม(อสพป.8)
135 นางวันทนา แพ่งสวัสดิ์
บ้านมะกรูด
136 นางวิภารัตน์ ธรรมวงศ์
บ้านหนองทามใหญ่
137 นางครองขวัญ คูณทวี
บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
138 นางสาวพรมณี โสดาดวง
บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
139 นางสาวปรินดา เดือนจะโป๊ะ
บ้านหนองเทา
140 นายวิทยา รัตนะวัน
บ้านโพธิ์ลังกา
141 นายอำนาจ ศรีจำปา
บ้านหนองกก
142 นายปรเมษฐ์ จิตรโชติ
บ้านยาง
143 นายสันติชัย เถาว์รินทร์
บ้านหนองกี่
144 นายคมกริช กมูลธง
บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
145 นางสาวจรัญญา คำไสย
อนุบาลกันทรารมย์
146 นายศราวิน บัวหอม
บ้านอีต้อม
147 นายฐนพงศ์ วงศ์ใหญ่
บ้านโนนผึ้ง
148 นางกรรณิการ์ คำศรี
บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
149 นายรุจน์ คูณทวี
บ้านหนองบัวไชยวาน
150 นายเดชา พรรษา
บ้านหนองหวาย
151 นายศักดิ์โชค ใจนวล
บ้านหนองโอง
152 นางสาวนิพัทธา ศรีสุข
บ้านหนองโอง
153 นางสาวนิติวรรณ กุลพันธ์
บ้านหนองโอง
154 นายนฤพล เชื้อทอง
บ้านหนองโอง
155 นางสาวจารุวรรณ เกิดกล้า
บ้านหนองดุมหนองม่วง
156 นางกานต์พิชชา แสงลับ
บ้านหนองหัวช้าง
157 นายกำพล นะที
บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
158 นางสาวบุษกร วงค์คำชาญ
บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
159 นางสาวศิริมาศ ศรีระษา
บ้านทุ่งพาย
160 นายพงษ์พยุทธ สาลี
บ้านหนองถ่ม
161 นางเฉลิมลาภ ตะเกียงพล
บ้านบกขี้ยาง
162 นางสาวอรทัย โพธิราช
บ้านกล้วย
163 นางณัฐพิมล บุราษี
บ้านลิ้นฟ้า
164 นางอนงค์วรรณ สมปาน
บ้านดินดำ
165 นายณัฏฐวัฒน์ ชิณวงษ์
บ้านผักขะ
166 นางนัฐษิกานต์ มณีวงษ์
บานดอนกาม
167 นางสาวรังสิยา นามวงษ์
บ้านค้อเมืองแสน
168 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิศักดิ์ ผ่องใส
บ้านโนนคูณ
169 นางสาวกนกวรรณ คำศรี
บ้านหอยโนนดู่
170 นางนุสรา กุลคุรุอนันต์
บ้านโนนติ้ว
171 นางสาววันวิสา เสาเวียง
บ้านแก้ง
172 นายธีระพงศ์ อุทภู
บ้านยางเครือ
173 นางศรัณย์รัชฒ์ สุนันท์
บ้านกุดเมืองฮาม(สิริราษฎร์สงเคระห์)
174 นางสาวสุดารัตน์ ธรรมคุณ
อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
175 นายศุภเมศฐ์ ศิรวิรุฬห์ชัย
บ้านบอนวิทยา
176 นายณัฐพงษ์ วราพุฒ
บ้านจอมวิทยา
177 นางณิชชา สกิจฤทธิ์บุญมา
บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
178 นางสาวญาณพัฒน์ ปรัสพันธ์
อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
179 นางสุธารัตน์ ลาสองชั้น
บ้านโนนคูณ
180 นางสาวบุญจิราธรณ์ คุ้มบุญ
บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
181 นางสาวสุนิสา พิมภา
บ้านเท่อเล่อ
182 นางแจ่มจันทร์ พิมพ์ไชย
บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
183 นางสาวรุ่งนภา ยาศรี
บ้านหนองกุงสนามชัย
184 นางสาวนลัทพร ตรองอุดมสกุล
บ้านก้อนเส้า
185 นายสฤษดิ์ ชนะภัย
บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
186 นายนราธิป ยอดมาลี
บ้านหนองหิน
187 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ บุตรวงศ์
บ้านโนนสมบูรณ์
188 นางสาวกนกอร ตรีรัตน์
บ้านหนองแวง
189 นางสาวกาญจนา ไชยภักดิ์
บ้านโนนดู่
190 นายนครินทร์ หลักด่าน
บ้านโพธิ์ทอง(โพธิ์ทองวิทยา)
191 นางสาวโชติกา สายสมบัติ
บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่
192 นางปรีณา ปราณีบุตร
บ้านผักขย่าใหญ่
193 นางสาววนิดา มะลัย
บ้านปลาข่อ
194 นางสาวสุธีวรรณ บุญมั่งมี
บ้านหยอด
195 นางสาวปติมากร บุษบงค์
บ้านนาม่อง นาเมือง
196 นางชิณวงค์พงษ์ สีดาว
บ้านเหล่าฝ้าย
197 นางนิระชญา งามนัก
บ้านบกแดงผักขะย่า
198 นางชัญญานุช พลชัย
บ้านดินดำเหล่าเสนใต้
199 นางสาวจีรัฏติกรณ์ คนขยัน
บ้านหัวเหล่า
200 นางจิราภรณ์ ศรีนวล
บ้านโพนงาม
201 นางวัณนิพา แพงศรี
บ้านโนนสว่าง
202 นางจรัญนี เสนาภักดิ์
บ้านโปร่ง
203 นางวิภาดา ลาลุน
อนุบาลพยุห์
204 นางสาวอัญชิต สุจริต
บ้านเปือยประชาสามัคคี
205 นางสาวดนิตา สุริเตอร์
บ้านหนองรัง
206 นางเมริกา แสงขาว
บ้านหนองหว้าทับทัย
207 นางศิรยา ไสว
บ้านโนนเพ็ก
208 นางสาวโชติกา ไชยริบูรณ์
บ้านโพธ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
209 นายเสถียร เทวา
บ้านสร้างหว้า
210 นางสาวสกาวเดือน บุญนำ
บ้านหนองออ
211 นางสาวอภิญญา มานะพระ
บ้านค้อยางปอ
212 นายเชาววัช ด่านสมบูรณ์
บ้านโคกเพ็ก
213 นางศิยาภัทร ทองพนม
บ้านหนองค้า
214 นางสาวประภัสสร คำวงษ์
บ้านเสมอใจหนองสลาม
215 นายปรัชรงค์ชัย เติมใจ
บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
216 นางสาวศิริลักษณ์ งามเจริญ
บ้านร่องสะอาด
217 นายดำรง ไชยวรรณ
บ้านหนองเตย
218 นายไพฑูรย์ ปักษา
บ้านกระหวันโนนเจริญ
219 นางสาวนารีรัตน์ อันตะนัย
บ้านป่าไร่
220 นางสาวบัวสอน สายทอง
บ้านตำแยหนองเม็ก
221 นายวันชัย ธรรมรส
บ้านกระถุน
222 นางสาวรัตนาภรณ์ สร้อยสนธ์
บ้านขนวนจานสามัคคี
223 นายนพดล ไชยมัชชิม
บ้านอะลางหัวขัว
224 นายสิริชัย วงค์พุฒ
บ้านคูเมือง
225 นางสาวจินตนา ตอนศรี
บ้านขี้เหล็ก
226 นายปฐวี อินทนา
บ้านละเอาะ
227 นางทิพวรรณ สุกแสก
บ้านทุ่งสว่าง
228 นางวรรณี สังขะพงษ์
บ้านหนองพะแนง
229 นางสาวอัจฉรา โพธิ์ใบ
บ้านรุ่ง
230 นายธันวา จำปาทอง
บ้านน้ำเกลี้ยง
231 นางสาวปรียาพร พันธ์พรม
บ้านสบาย
232 นางสาวผกาวรรณ ธรรมรส
บ้านสบาย
233 นายอภิสิทธิ์ ศรีหา
บ้านหนองแลงระไง
234 นางสาวณัฐธิดา ศรีบุญเรือง
บ้านโนนงาม
235 นางรัตติกร พรหมสนทร์
บ้านยางน้อยตองปิด
236 นางสาวพรนภา มาระยาท
บ้านกะวัน
237 นายญาณวุฒิ สวัสดี
บ้านบัวระรมย์
238 นายกิติศักดิ์ เกษศรีรัตน์
บ้านสวนกล้วย
239 นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน
บ้านหนองบาง
240 นางสาวปานทิพย์ บุญชาลี
บ้านลุมภู
241 นางวนิดา จันทร์มาลี
อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
242 นายชัยพล พลชัย
บ้านสะพุง
243 นายยุทธพันธ์ ศิริบูรณ์
บ้านหนองแวง
244 นายธนานุวัฒน์ สืบสิมมา
บ้านคูบ
245 นายสรศักดิ์ ทองสุข
บ้านสะเต็ง