ขอรับสื่อ สสวท. (นร.ไม่เกิน 300 คน)

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.
ทั้งหมด
รายงาน
แล้ว
ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 25 23 92.00
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 6 50.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 17 17 100.00
4 กลางกันทรารมย์ 15 7 46.67
5 น้ำเกลี้ยง 20 17 85.00
6 พยุห์ 23 11 47.83
7 ยางชุมน้อย 14 12 85.71
8 วังหิน ๒ 14 9 64.29
9 วังหิน ๑ 19 13 68.42
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 7 63.64
11 เมืองสวนสมเด็จ 16 13 81.25
12 เมืองหลวงพ่อโต 10 3 30.00
13 เมืองศรีลำดวน 17 14 82.35
14 บูรพาโนนคูณ 14 12 85.71
15 ประจิมโนนคูณ 15 9 60.00
รวม 242 173 71.49