ส่งรายชื่อปฏิคม งานวันครู ปี 62
ที่ กลุ่มโรงเรียน รับรายงานตัว ปฏิคม รวม
1 เมืองพระธาตุเรืองรอง 4 4 8
2 เมืองหลวงพ่อโต 4 5 9
3 เมืองสวนสมเด็จ 4 5 9
4 เมืองศรีลำดวน 4 5 9
รวม 16 19 35