รายงานกิจกรรม/โครงการน้อมรำลึกฯ

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด รร.ส่งแล้ว ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 22 84.62
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 8 66.67
3 กลางกันทรารมย์ 16 9 56.25
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 17 94.44
5 น้ำเกลี้ยง 25 22 88.00
6 พยุห์ 25 22 88.00
7 ยางชุมน้อย 16 11 68.75
8 วังหิน ๑ 19 14 73.68
9 วังหิน ๒ 14 7 50.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 8 72.73
11 เมืองศรีลำดวน 18 11 61.11
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 12 70.59
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 10 90.91
14 ประจิมโนนคูณ 16 10 62.50
15 บูรพาโนนคูณ 14 12 85.71
รวม 258 195 75.58