รายงานการพัฒนาครูครบวงจร ปี 2560

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด รายงาน ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 16 61.54
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 7 58.33
3 กลางกันทรารมย์ 16 6 37.50
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 10 55.56
5 น้ำเกลี้ยง 25 17 68.00
6 พยุห์ 25 14 56.00
7 ยางชุมน้อย 16 9 56.25
8 วังหิน ๑ 19 12 63.16
9 วังหิน ๒ 14 10 71.43
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 5 45.45
11 เมืองศรีลำดวน 18 4 22.22
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 8 47.06
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 6 54.55
14 ประจิมโนนคูณ 16 8 50.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 11 78.57
รวม 258 143 55.43