สำรวจอาหารกลางวัน ปี 2561
ที่ โรงเรียนในกลุ่ม ทั้ง
หมด
รายงาน
แล้ว
ร้อย
ละ
1 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
2 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00
13 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
รวม 258 258 100.00