สำรวจ NetBook ควบคุม Tablet ป.1

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.
ทั้งหมด
แจ้ง
แล้ว
ร้อยละ
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 1 8.33
2 กลางกันทรารมย์ 16 - 0.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 3 16.67
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 6 23.08
5 น้ำเกลี้ยง 25 2 8.00
6 พยุห์ 25 3 12.00
7 ยางชุมน้อย 16 5 31.25
8 วังหิน ๒ 14 5 35.71
9 วังหิน ๑ 19 1 5.26
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 2 18.18
11 เมืองศรีลำดวน 18 2 11.11
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 5 29.41
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 4 36.36
14 เอกชน/อปท. 7 - 0.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 3 18.75
16 บูรพาโนนคูณ 14 - 0.00
รวม 265 42 15.85