แนบใบแจ้งเช่าอินเทอร์เน็ต รร.
ที่ กลุ่มโรงเรียน รร. แนบไฟล์ ร้อยละ
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 2 16.67
2 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 5 19.23
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 3 16.67
4 กลางกันทรารมย์ 16 4 25.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 4 16.00
6 พยุห์ 25 10 40.00
7 ยางชุมน้อย 16 5 31.25
8 วังหิน ๑ 19 7 36.84
9 วังหิน ๒ 14 4 28.57
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 1 9.09
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 3 27.27
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 3 17.65
13 เมืองศรีลำดวน 18 4 22.22
14 บูรพาโนนคูณ 14 6 42.86
15 ประจิมโนนคูณ 16 5 31.25
รวม 258 66 25.58