แนบใบแจ้งเช่าอินเทอร์เน็ต รร.
ที่ กลุ่มโรงเรียน รร. แนบไฟล์ ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 4 25.00
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 2 16.67
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 5 19.23
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 3 16.67
5 น้ำเกลี้ยง 25 5 20.00
6 พยุห์ 25 11 44.00
7 ยางชุมน้อย 16 5 31.25
8 วังหิน ๑ 19 7 36.84
9 วังหิน ๒ 14 4 28.57
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 1 9.09
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 3 27.27
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 5 29.41
13 เมืองศรีลำดวน 18 3 16.67
14 บูรพาโนนคูณ 14 5 35.71
15 ประจิมโนนคูณ 16 5 31.25
รวม 258 68 26.36