แนบใบแจ้งเช่าอินเทอร์เน็ต รร.
ที่ กลุ่มโรงเรียน รร. แนบไฟล์ ร้อยละ
1 ทักษิณกันทรารมย์ 18 12 66.67
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 8 66.67
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 21 80.77
4 กลางกันทรารมย์ 16 15 93.75
5 น้ำเกลี้ยง 25 14 56.00
6 พยุห์ 25 20 80.00
7 ยางชุมน้อย 16 9 56.25
8 วังหิน ๒ 14 11 78.57
9 วังหิน ๑ 19 14 73.68
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 8 72.73
11 เมืองสวนสมเด็จ 17 11 64.71
12 เมืองหลวงพ่อโต 11 9 81.82
13 เมืองศรีลำดวน 18 12 66.67
14 ประจิมโนนคูณ 16 12 75.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 12 85.71
รวม 258 188 72.87