แนบใบแจ้งเช่าอินเทอร์เน็ต รร.
ที่ กลุ่มโรงเรียน รร. แนบไฟล์ ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 4 15.38
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 1 8.33
3 กลางกันทรารมย์ 16 3 18.75
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 - 0.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 4 16.00
6 พยุห์ 25 5 20.00
7 ยางชุมน้อย 16 4 25.00
8 วังหิน ๑ 19 4 21.05
9 วังหิน ๒ 14 1 7.14
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 1 9.09
11 เมืองศรีลำดวน 18 2 11.11
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 4 23.53
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 3 27.27
14 ประจิมโนนคูณ 16 3 18.75
15 บูรพาโนนคูณ 14 3 21.43
รวม 258 42 16.28