« ใบตรวจรับอินเทอร์เน็ต เดือน ก.ย.63

ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้ง
หมด
ส่ง
แล้ว
ร้อยละ
ที่ส่ง
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
2 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
4 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
6 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
7 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
8 พยุห์ 25 24 96.00
9 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
10 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 17 17 100.00
12 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
13 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
14 วังหิน ๒ 14 14 100.00
15 วังหิน ๑ 19 19 100.00
รวม 257 256 99.61