สมัคร OBEC Line 2018
ที่ โรงเรียนในกลุ่ม ทั้ง
หมด
สมัคร
แล้ว
ร้อย
ละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 12 46.15
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 5 41.67
3 กลางกันทรารมย์ 16 13 81.25
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 9 50.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 6 24.00
6 พยุห์ 25 6 24.00
7 ยางชุมน้อย 16 13 81.25
8 วังหิน ๑ 19 6 31.58
9 วังหิน ๒ 14 2 14.29
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 6 54.55
11 เมืองศรีลำดวน 18 5 27.78
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 7 41.18
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 3 27.27
14 ประจิมโนนคูณ 16 4 25.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 9 64.29
รวม 258 106 41.09