ผลการสอบ O-NET สพป.ศก.1 ปีการศึกษา 2554 รายบุคคล [ กลับรายการเดิม ]
โรงเรียนบ้านโพนดวน กลุ่มวังหิน ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อนักเรียน คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เต็ม 100 คะแนน)รวมร้อยละ
ไทยสังคมฯอังกฤษคณิตวิทย์ฯสุขศึกษา ศิลปะการงานฯ
1 โชติกา ศรีโพนดวน 62.80 60.00 44.00 39.20 42.00 52.50 47.50 50.00 398 49.75
2 สุริยา บุญพามา 39.50 64.00 44.00 39.20 34.00 60.00 42.50 64.00 387.2 48.40
3 น้ำฝน แจ้งขำ 56.40 56.00 52.00 36.00 40.00 50.00 42.50 48.00 380.9 47.61
4 หนุ่ม ศรีหาบุตร 52.30 52.00 36.00 32.80 42.00 57.50 40.00 58.00 370.6 46.33
5 พัดจิรา เกษร 53.20 46.00 34.00 36.00 42.00 55.00 35.00 52.00 353.2 44.15
6 ธิดารัตน์ เพ็งแจ่ม 40.20 46.00 46.00 52.00 38.00 50.00 30.00 50.00 352.2 44.03
7 ศุภชัย เกลาพิมาย 39.30 52.00 36.00 29.60 34.00 55.00 37.50 40.00 323.4 40.43
8 กัลยาณี ถ้ำทอง 18.50 20.00 30.00 45.60 34.00 15.00 17.50 28.00 208.6 26.08
9 พรรณา หมื่นสอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
10 ศราวุฒิ ยิ่งยงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
11 สุกัญญา เดชทองพงษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
เฉลี่ย45.2849.5040.25 38.8038.2549.3836.56 48.75346.7643.35
*** ค่าเฉลี่ยรายวิชา คำนวณจากจำนวนผู้เข้าสอบ อาจไม่ตรงกับค่าเฉลี่ยจากรายงาน สทศ.
[ กลับรายการเดิม ]