แผนจัดห้องเรียน ปี 2562-2563
ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.
ทั้งหมด
ส่งแผนจัดห้องเรียน ครบ
ร้อยละ
ครบ ไม่ครบ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 - 100.00
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 - 100.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 16 - 100.00
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 - 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 - 100.00
6 พยุห์ 25 25 - 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 - 100.00
8 วังหิน ๑ 19 19 - 100.00
9 วังหิน ๒ 14 14 - 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 - 100.00
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 - 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 - 100.00
13 เมืองศรีลำดวน 18 18 - 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 - 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 - 100.00
รวม 258 258 100.00