แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1


<< กลับ >>
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ ชาย หญิง
อายุ ไม่เกิน 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 50 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
ตำแหน่ง ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา อื่นๆ ระบุ
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
2.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2.5 การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
2.6 การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
2.7 มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
2.8 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
2.9 เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
2.10 ช่องทางในการให้บริการของสำนักงาน
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
ด้านผลจากการให้บริการ
2.11 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด)
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
2.12 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
น้อยสุด 1 2 3 4 5 มากสุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ความไม่พึงพอใจ

[ ดูผลการสำรวจ ]