ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ กลุ่มนโยบายและแผน

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

<< กลับ >>

ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ

เพศ ความถี่ ร้อยละ
ชาย 61 50.00
หญิง 61 50.00
รวม 122 100.00

อายุ ความถี่ ร้อยละ
ไม่เกิน 30 ปี 16 13.11
31-40 ปี 24 19.67
41-50 ปี 38 31.15
50 ปีขึ้นไป 44 36.07
รวม 122 100.00

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ
ต่ำกว่าปริญญาตรี 5 4.10
ปริญญาตรี 58 47.54
สูงกว่าปริญญาตรี 59 48.36
รวม 122 100.00

ตำแหน่ง ความถี่ ร้อยละ
ผู้บริหาร 54 44.26
ครูผู้สอน 40 32.79
บุคลากรทางการศึกษา 26 21.31
อื่นๆ 2 1.64
รวม 122 100.00
ประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อ จำนวนตอบ ค่าเฉลี่ย S.D.
1.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 122 4.14 0.72
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 122 4.02 0.68
3.เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 122 4.01 0.71
4.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 122 4.02 0.72
5.การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม 122 4.03 0.66
6.การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย 122 3.97 0.66
7.มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม 122 3.95 0.65
8.แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 122 4 0.64
9.เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น 122 3.93 0.64
10.ช่องทางในการให้บริการของสำนักงาน 122 3.93 0.62
11.ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 122 3.98 0.65
12.ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 122 4.11 0.66

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 1
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 2
3 18
4 63
5 39
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 2
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 1
3 24
4 69
5 28
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 3
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 2
3 24
4 67
5 29
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 4
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 3
3 21
4 68
5 30
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 5
การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
3 25
4 68
5 29
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 6
การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 2
3 23
4 74
5 23
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 7
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 2
3 23
4 76
5 21
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 8
แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 2
3 19
4 78
5 23
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 9
เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 3
3 21
4 80
5 18
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 10
ช่องทางในการให้บริการของสำนักงาน

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 1
3 25
4 78
5 18
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 11
ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด)

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 1
3 24
4 73
5 24
รวม 122  

แสดงจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น หัวข้อที่ 12
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์

ค่าคะแนนความถี่ เส้นแสดงความถี่
2 1
3 18
4 70
5 33
รวม 122  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ความไม่พึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ
1.การอบรม ขอให้ปรับปรุงไวฟาย. ให้เพียงพอกับผู้เข้าอบรม จะดีมาก
2.ไปทุกครั้งได้รับบริการที่ดีและประทับใจทุกครั้ง
3.ภาระกิจกลุ่มแผนรับงานมากเกินไป ซึ่งบางอย่างเป็นกลุ่มส่งเสริมแต่มาแบกรับงานทำให้การดูแลกำกับ ติดตามช่วยเหลือให้คำปรึกษาได้ไม่เต็มที่ และไม่สอดคล้องกับภาระกิจงานกลุ่มนโยบายและแผนขาดความสมบูรณ์การปฏิบัติงาน
4.ควรจะให้มีการประเมินกลุ่มงานอื่นด้วย จะได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของ สพป.ศก.1
5.หากงานผิดพลาด ตกหล่นจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะงบประมาณกลุ่มฯควรมีการช่วยเหลือโรงเรียนนั้นอย่างเหมาะสม เช่น ทำเอกสารส่งของบหาย แต่บอกว่าโรงเรียนไม่ได้ส่ง เป็นต้น
6.1.เมื่อมีงบประมาณเร่งด่วนให้ รร.ได้รายงานส่งหรือทำส่ง ขอให้ฝ่ายแผนได้แจ้งให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้รับทราบโดยตรง เพื่อให้ทันเวลา
7.เวลาสอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุ การเงิน ให้บริการไม่ค่อยสุภาพ ไม่ให้ความเป็นมิตร ต่อผู้สอบถามเมื่อไปติดต่อประสานงานของโรงเรียน
8.ควรให้มีการประเมินความพึงพอใจแต่ละกลุ่มงานของเขต เพื่อจะได้สะท้อนความพึงพอใจแต่ละกลุ่มงานโดยตรง
9.เมื่อติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าเขตไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่เขตไม่ตรวจสอบให้เรียบร้อย แจ้งว่าเอกสารผิด แต่ไม่ลงรายละเอียดหรือบอกไม่ครบ ทำให้โรงเรียนต้องทำเอกสารไปใหม่หลายครั้ง
10.พึงพอใจมากค่ะ บริการเยี่ยม

[ กลับหน้าหลัก ]