เว็บไซต์ รร.ประชารัฐ สพป.ศรีสะเกษ 1

1.บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
2.บ้านแทงวิทยา
3.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
4.บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
5.บ้านหญ้าปล้อง
6.บ้านหนองครก
7.จินดาวิทยาคาร ๓
8.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
9.บ้านค้อเมืองแสน
10.บ้านโนนคูณ
11.บ้านบอนวิทยา
12.บ้านยางชุมใหญ่
13.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
14.บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖
15.บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
16.บ้านเทิน
17.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
18.บ้านเมืองน้อยหนองมุข
19.บ้านละทาย
20.บ้านกอกหัวนา
21.บ้านโพนทรายโนนเรือ
22.บ้านเวาะวิทยาคม
23.บ้านกะเอิน
24.บ้านสร้างบาก
25.ชุมชนหนองสังข์

[ กลับหน้าหลัก ]
ข้อมูลครู รร.ประชารัฐ
ข้อมูลนักเรียน รร.ประชารัฐ
คู่มือแก้ไขเว็บ EIS รร.ประชารัฐ