Ǩ .ЪѰ 60

ç¹ЪѰ ͧ¹ ICT ͡ʹѺʹع
1 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ͡ -
2 บ้านแทงวิทยา ͡ -
3 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ͡ -
4 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) ͡ -
5 บ้านหญ้าปล้อง ͡ -
6 บ้านหนองครก ͡ -
7 จินดาวิทยาคาร ๓ ͡ -
8 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ͡ -
9 บ้านค้อเมืองแสน ͡ -
10 บ้านโนนคูณ ͡ -
11 บ้านบอนวิทยา ͡ -
12 บ้านยางชุมใหญ่ ͡ -
13 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ͡ -
14 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ͡ -
15 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ͡ -
16 บ้านเทิน ͡ -
17 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ͡ -
18 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ͡ -
19 บ้านละทาย - -
20 บ้านกอกหัวนา ͡ -
21 บ้านโพนทรายโนนเรือ ͡ -
22 บ้านเวาะวิทยาคม - -
23 บ้านกะเอิน ͡ -
24 บ้านสร้างบาก ͡ -
25 ชุมชนหนองสังข์ ͡ -
23 (92%) 0 (0%)