สำรวจ รร.ประชารัฐ ปี 60

ที่ โรงเรียนประชารัฐ ห้องเรียน ICT เอกชนสนับสนุน
1 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน กรอกแล้ว -
2 บ้านแทงวิทยา กรอกแล้ว -
3 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก กรอกแล้ว -
4 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) กรอกแล้ว -
5 บ้านหญ้าปล้อง กรอกแล้ว -
6 บ้านหนองครก กรอกแล้ว -
7 จินดาวิทยาคาร ๓ กรอกแล้ว -
8 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) กรอกแล้ว -
9 บ้านค้อเมืองแสน กรอกแล้ว -
10 บ้านโนนคูณ กรอกแล้ว -
11 บ้านบอนวิทยา กรอกแล้ว -
12 บ้านยางชุมใหญ่ กรอกแล้ว -
13 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กรอกแล้ว -
14 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ กรอกแล้ว -
15 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กรอกแล้ว -
16 บ้านเทิน กรอกแล้ว -
17 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กรอกแล้ว -
18 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กรอกแล้ว -
19 บ้านละทาย - -
20 บ้านกอกหัวนา กรอกแล้ว -
21 บ้านโพนทรายโนนเรือ กรอกแล้ว -
22 บ้านเวาะวิทยาคม - -
23 บ้านกะเอิน กรอกแล้ว -
24 บ้านสร้างบาก กรอกแล้ว -
25 ชุมชนหนองสังข์ กรอกแล้ว -
รวม 23 (92%) 0 (0%)