ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.
ทั้งหมด
รายงาน
แล้ว
ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 9 34.62
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 1 8.33
3 กลางกันทรารมย์ 16 6 37.50
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 10 55.56
5 น้ำเกลี้ยง 25 9 36.00
6 พยุห์ 25 9 36.00
7 ยางชุมน้อย 16 11 68.75
8 วังหิน ๑ 19 2 10.53
9 วังหิน ๒ 14 9 64.29
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 5 45.45
11 เมืองศรีลำดวน 18 9 50.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 10 58.82
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 2 18.18
14 ประจิมโนนคูณ 16 4 25.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 3 21.43
รวม 258 99 38.37