รหัส QAMS
<< เข้าระบบ QAMS >>
ที่ โรงเรียน
1 บ้านหนองครก
2 บ้านหนองโพธิ์
3 บ้านหนองสาดโนนเจริญ
4 บ้านหนองสวง
5 บ้านดอนกลาง
6 อนุบาลศรีสะเกษ
7 บ้านหมากเขียบ
8 บ้านก้านเหลือง
9 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
10 บ้านยางกุดนาคำ
11 บ้านทุ่ม
12 บ้านขมิ้น
13 บ้านเสือบอง
14 บ้านโนนแกด
15 บ้านหางว่าวโนนบัว
16 บ้านฮ่องแข้ดำ
17 บ้านหนองม่วงหนองแวง
18 บ้านจานหนองคู
19 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
20 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
21 บ้านแดงเหล่ายอด
22 บ้านโพนค้อ
23 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
24 บ้านแทงวิทยา
25 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
26 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
27 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
28 บ้านบก
29 บ้านซำโพธิ์
30 จินดาวิทยาคาร 3
31 ตะดอบวิทยา
32 บ้านหนองแคนหนองเทา
33 บ้านแกประชาสามัคคี
34 บ้านก่อโนนหล่อง
35 บ้านโพนแดง
36 บ้านหนองแก้วสำโรง
37 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
38 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
39 บ้านหนองแวงโพนเขวา
40 บ้านหนองเข็งเหล่าแค
41 บ้านดอนสั้น
42 มหาราช 3
43 บ้านโนนอีปังโพนวัว
44 อนุบาลวัดพระโต
45 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
46 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
47 บ้านคูซอด
48 บ้านเวาะ
49 บ้านเปือย
50 บ้านน้ำคำ
51 บ้านหนองโนวิทยา
52 บ้านหนองคำ
53 บ้านหญ้าปล้อง
54 บ้านโนนแย้
55 บ้านเอกสร้างเรือง
56 บ้านหนองไผ่
57 บ้านหอยสะเดาพัฒนา
58 อนุบาลกันทรารมย์
59 บ้านหนองมะแซว
60 บ้านหนองอีกว่าง
61 บ้านดูนสิม(อสพป.8)
62 บ้านอีต้อม
63 บ้านมะกรูด
64 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
65 บ้านหนองทามใหญ่
66 บ้านโนนผึ้ง
67 บ้านหนองหวาย
68 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
69 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
70 บ้านหนองบัวไชยวาน
71 บ้านหนองโอง
72 บ้านหนองดุมหนองม่วง
73 บ้านหนองถ่ม
74 บ้านหนองหัวช้าง
75 บ้านบกขี้ยาง
76 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
77 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
78 บ้านทุ่งพาย
79 บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226
80 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
81 บ้านดู่
82 บ้านโพนทรายโนนเรือ
83 บ้านสีถาน
84 บ้านขามป้อม
85 บ้านหนองบัวท่าช้าง
86 บ้านโพธิ์ลังกา
87 บ้านเกาะ
88 บ้านหนองกก
89 บ้านยาง
90 บ้านหนองกี่
91 บ้านกล้วย
92 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
93 บ้านโคก
94 บ้านจาน
95 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
96 บ้านอาลัย
97 บ้านบูรพา
98 บ้านพะแนงวิทยา
99 บ้านนาดี
100 บ้านโนนสะอาดอีตู้
101 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)
102 บ้านจิกกะลา
103 บ้านผักบุ้ง
104 บ้านพันลำ
105 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
106 บ้านเทิน
107 บ้านบัวน้อยโนนปอ
108 บ้านขาม
109 บ้านหนองไฮ
110 บ้านอีปาด
111 บ้านทุ่งมั่ง
112 บ้านหนองเทา
113 บ้านละทาย
114 บ้านกอก
115 บ้านเขวา
116 บ้านเหม้าหนองเรือ
117 บ้านเมืองน้อยหนองมุข
118 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
119 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
120 บ้านทาม
121 บ้านยางน้อยสามัคคี
122 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
123 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
124 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
125 บ้านหนามแท่ง
126 บ้านกอกหัวนา
127 บ้านเปือย
128 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
129 บ้านเจี่ย
130 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
131 บ้านบอนวิทยา
132 บ้านจอมวิทยา
133 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
134 บ้านยางชุมใหญ่
135 บ้านลิ้นฟ้า
136 บ้านดินดำ
137 บ้านผักขะ
138 บ้านคอนกาม
139 บ้านค้อเมืองแสน
140 บ้านยางเครือ
141 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
142 บ้านแก้ง
143 บ้านโนนคูณ
144 บ้านหอย-โนนดู่
145 บ้านโนนติ้ว
146 บ้านหนองกุงสนามชัย
147 บ้านก้อนเส้า
148 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
149 บ้านโคกสะอาด
150 บ้านหนองหิน
151 บ้านโนนสมบูรณ์
152 บ้านหนองแวง
153 บ้านโนนดู่
154 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
155 บ้านหนองสนม
156 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
157 บ้านปลาข่อ
158 บ้านผักขย่าใหญ่
159 บ้านเวาะวิทยาคม
160 บ้านหยอด
161 บ้านนาม่องนาเมือง
162 บ้านหนองตลาด
163 บ้านเหล่าฝ้าย
164 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
165 บ้านโนนคูณ
166 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
167 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
168 บ้านเท่อเล่อ
169 บ้านร่องเก้า
170 บ้านบกแดงผักขะย่า
171 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
172 บ้านโปร่ง
173 บ้านหัวเหล่า
174 บ้านโนนสว่าง
175 บ้านโพนงาม
176 บ้านขี้เหล็ก
177 บ้านรุ่ง
178 บ้านละเอาะ
179 บ้านแวด
180 บ้านหนองพะแนง
181 บ้านยางน้อยตองปิด
182 บ้านกะวัน
183 บ้านลุมพุกคูวงศ์
184 บ้านบัวระรมย์
185 บ้านสวนกล้วย
186 บ้านสบาย
187 บ้านโนนหนองสิม
188 บ้านหนองบาง
189 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
190 บ้านน้ำเกลี้ยง
191 บ้านโนนสว่าง
192 บ้านโนนงาม
193 บ้านหนองแลงระไง
194 บ้านหนองแวง
195 บ้านสะพุง
196 บ้านลุมภู
197 บ้านคูบ
198 บ้านสะเต็ง
199 บ้านหนองนาเวียง
200 บ้านทุ่งสว่าง
201 บ้านหนองบัว
202 บ้านสร้างสะแบง
203 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
204 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
205 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
206 บ้านสว่าง
207 บ้านดงยาง
208 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
209 บ้านหนองกันจอ
210 บ้านเจ้าทุ่ง
211 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
212 บ้านลิงไอ
213 อนุบาลวังหิน
214 บ้านกะเอิน
215 บ้านโพนดวน
216 บ้านหัววัวหนองนารี
217 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
218 บ้านโนนสายหนองหว้า
219 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
220 บ้านโพนยาง
221 บ้านทุ่งน้อย
222 บ้านหนองทุ่ม
223 บ้านเห็นอ้ม
224 บ้านตีกา
225 ชุมชนหนองสังข์
226 บ้านหนองตาเชียง
227 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
228 บ้านโนนดู่
229 บ้านทุ่ง
230 บ้านสร้างบาก
231 บ้านหนองนาโพธิ์
232 บ้านสะมัด
233 บ้านหนองคู
234 บ้านตำแยหนองเม็ก
235 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
236 บ้านกระถุน
237 บ้านขนวนจานสามัคคี
238 บ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บำรุง)
239 บ้านโนนเพ็ก
240 บ้านหนองออ
241 บ้านสร้างหว้า
242 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
243 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
244 บ้านหนองค้า
245 บ้านโคกเพ็ก
246 อนุบาลพยุห์
247 บ้านคูเมือง
248 บ้านหนองรัง
249 บ้านหนองหว้าทับทัย
250 บ้านหนองม่วงหนองแต้
251 บ้านเปือยประชาสามัคคี
252 บ้านสำโรงโคเฒ่า
253 บ้านกระหวันโนนเจริญ
254 บ้านร่องสะอาด
255 บ้านป่าไร่
256 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
257 บ้านหนองเตย
258 บ้านเสมอใจหนองสะลาม