โครงการห้องเรียนคุณภาพ สพป.ศก.1
วิดีโอห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
ที่ กลุ่มโรงเรียน จำนวน
วิดีโอ
ยอด
เข้าชม
1 กลางกันทรารมย์ 7 543
2 ทักษิณกันทรารมย์ 6 313
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 28 1161
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 13 496
5 น้ำเกลี้ยง 29 2315
6 พยุห์ 31 1627
7 ยางชุมน้อย 10 1264
8 วังหิน ๒ 9 1278
9 วังหิน ๑ 5 242
10 เมืองสวนสมเด็จ 28 1233
11 เมืองหลวงพ่อโต 28 1391
12 เมืองพระธาตุเรืองรอง 16 901
13 เมืองศรีลำดวน 26 1766
14 ประจิมโนนคูณ 27 1236
15 บูรพาโนนคูณ 34 2986
รวม 297 18,752