โครงการห้องเรียนคุณภาพ 1/64 สพป.ศก.1
วิดีโอห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564
ที่ กลุ่มโรงเรียน จำนวน
วิดีโอ
ยอด
เข้าชม
1 กลางกันทรารมย์ 55 1729
2 ทักษิณกันทรารมย์ 52 5953
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 57 2549
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 35 2640
5 น้ำเกลี้ยง 68 5328
6 พยุห์ 68 3520
7 ยางชุมน้อย 32 2277
8 วังหิน ๒ 49 4957
9 วังหิน ๑ 34 5681
10 เมืองสวนสมเด็จ 73 5070
11 เมืองหลวงพ่อโต 90 4059
12 เมืองพระธาตุเรืองรอง 42 4953
13 เมืองศรีลำดวน 66 7734
14 ประจิมโนนคูณ 74 1256
15 บูรพาโนนคูณ 45 2053
รวมห้องเรียนคุณภาพ
ภาคเรียนที่ 1/2564
840 59,759